0

Ochrana osobních údajů

Reklamační řád internetového obchodu GradinaMax.cz

platný a účinný od 9.2.2023

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Reklamační řád

1.1.1 Tento Reklamační řád byl zpracován dle § 13 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v internetovém obchodu MotoStar.cz. Reklamační řád vysvětluje obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti z vad zboží zakoupeného v internetovém obchodu GradinaMax.cz.

1.2 Pro koho je určen tento reklamační řád

1.2.1 Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://gradinamax.cz, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;

1.2.2 Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;

1.2.3 Kupující – spotřebitel – fyzická osoba (člověk), starší 16 let, která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.2.4 Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím (jako prodávajícím) a Kupujícím;

1.2.5 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.2.6 Zákon o ochraně spotřebitele – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;

1.2.7 Zákon o oběhu osiva a sadby – zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), v platném znění;

1.2.8 Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu MotoStar.cz, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.2.9 Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, společnost Gradinamax Oksana Wieckowicz, Poland Zgierz,  ul. Barwnikowa 10, 95-100, NIP: 927-185-49-48, REGON: 521511993, zapsaná v obchodním rejstříku KRS 0000932566.

1.2.10 Reklamace – způsob uplatnění nároků z vadného Zboží Kupujícím;

1.2.11 Spotřebitelská smlouva – Kupní smlouva, kterou s Prodávajícím uzavřel Kupující – spotřebitel;

1.2.12 Vada – stav, kdy Zboží nemá vlastnosti, které by mělo mít podle Kupní smlouvy nebo podle právních předpisů, jednotlivé příklady Vady jsou uvedeny dále v čl. 2.1;

1.2.13 Zboží – věc zakoupená v Internetového obchodu.

1.2.14 Sazenice – Zboží, na které se vztahuje Zákon o oběhu osiva a sadby, a to zejména osivo, sadba rostlin nebo části rostlin sloužící k rozmnožování či pěstování, sazenice či cibulky.

2. JAKÁ MÁTE PRÁVA V PŘÍPADĚ VAD ZBOŽÍ

2.1 Co je to vada Zboží

2.1.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodné k účelu, pro kterou jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a

c)  je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

2.1.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a) je Zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c)  Je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

d) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

2.1.3 Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle čl. 2.1.2 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

2.1.4 Čl. 2.1.2 se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

2.1.5 Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 2.1.1. a 2.1.2.

2.1.6 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

2.2  Kdy Kupující nemá nárok z vadného Zboží

2.2.1 Kupující nemá nároky z vad Zboží, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

a) pokud Kupující vadu sám způsobil,

b) v případě Vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,

c)  za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

2.2.2 Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

2.2.3 Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

2.3 Odpovědnost za vady při koupi Sazenic

2.3.1 Délka záruční doby Sazenic je stanovena v souladu s ust. § 21 Zákona o oběhu osiva a sadby následovně:

a) při koupi rozmnožovacího materiálu jednoletých druhů, s výjimkou sazenic zeleniny, je záruční doba 1 rok, pokud nebude sjednána doba delší;

b) u víceletých druhů je záruční doba 2 roky a běží od prvního dne kalendářního roku následujícího po uplynutí kalendářního roku, ve kterém dosáhla odrůda vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy;

c)  u sazenic zeleniny a květin je záruční doba 3 týdny.

2.4  Na co má Kupující – spotřebitel nárok v případě vadného Zboží

2.4.1 Dodání nového Zboží: Podle své volby může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží. Kupující má právo na dodání nového Zboží bez vady jen tehdy, je-li odstranění vady Zboží opravou zboží nemožné nebo ve srovnání s opravou Zboží nepřiměřeně nákladné. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by mělo Zboží bez vady, a to, zda může být opravou Zboží vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího (v opačném případě má právo pouze opravu Zboží dle čl. 2.3.2).

2.4.2 Oprava Zboží: Kupující může požadovat opravu Zboží jen tehdy, je-li odstranění vady dodáním nového Zboží nemožné nebo ve srovnání s dodáním nového Zboží nepřiměřeně nákladné. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by mělo Zboží bez vady, a to, zda může být dodáním nového Zboží vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

2.4.3 Odstoupení od Kupní smlouvy: Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit pouze tehdy, jestliže

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle ust. § 2170 odst. 1-2) Občanského zákoníku,

b) se vada objeví opakovaně,

c)  je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

2.4.4 Přiměřená sleva: Kupující může požadovat přiměřenou slevu, jejíž výše se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, kterou Kupující obdržel, pokud

a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle ust. § 2170 odst. 1)-2) Občanského zákoníku,

b) se vada objeví opakovaně,

c)  je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

2.4.5 Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

2.4.6 Prodávající může odmítnout vadu dle čl. 2.3.1–2.3.2 odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

2.5 Lhůta pro uplatnění nároku z vadného Zboží pro Kupujícího – spotřebitele, záruka za jakost

2.5.1 Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí.

2.5.2 Projeví-li se vada v průběhu dvou let od přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, má se za to, že Zboží bylo vadné již při přechodu nebezpečí škody, leda že to povaha vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

2.5.3 Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost a je v souladu s právními předpisy ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), vzniká tímto záruka na jakost spočívající v uspokojení Kupujícího nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu Prodávající vrátí kupní cenu, vymění Zboží nebo jej opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít Zboží uvedené v záručním listu. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

2.5.4 Určují-li prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 2.4.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

2.5.5 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 2.4.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

2.6 Práva z vadného plnění pro Kupujícího – podnikatele

2.6.1 Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099–2112 Občanského zákoníku.

3. JAK REKLAMOVAT VADNÉ ZBOŽÍ

3.1 Reklamace (oznámení) vad Zboží

3.1.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží, přičemž doporučeným způsobem provedení reklamace je zaslání písemné reklamace prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího office@gradinamax.cz, nebo telefonicky na telefonický kontakt uvedený v čl. 4.1.1. Dalšími možnými způsoby je odeslání písemné reklamace běžnou poštou nebo osobně na adresu pro doručování uvedenou v čl. 4.2.1.

3.1.2 Následně s Kupujícím dohodne Prodávající způsob zaslání Zboží popř. jiný způsob vyřešení reklamace. Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Prodávajícímu neprodleně po dohodnutí způsobu zaslání Zboží. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 3.3.1. V případě oprávněné reklamace uhradí Prodávající Kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na zaslání reklamovaného Zboží Prodávajícímu, způsobem dle čl. 4.6.

3.1.3 V případě reklamace Sazenic Kupující tyto není povinen odesílat zpět Prodávajícímu, zašle však na jeho e-mail či vyplněním formuláře na jeho stránkách https://gradinamax.cz/support fotografie Sazenic spolu se štítky / zahradnickými visačkami potvrzujícími nákup v Internetovém obchodě.

3.1.4 Při účely reklamace je u Zboží přiložen reklamační list pro účely Prodávající Kupujícímu potvrzení ve smyslu § 19 odst. 2 Zákona o ochraně spotřebitele, ve kterém uvede:

a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);

b) obsah reklamace;

c)  způsob vyřízení reklamace požadovaný spotřebitelem;

d) kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

3.2 Postup při uplatnění nároku na bezplatné odstranění vady Zboží

3.2.1 V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího, nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

3.2.2 Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

3.2.3 Pokud je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

3.2.4 Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

3.2.5 Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

3.3 Vyřízení reklamace Prodávajícím

3.3.1 Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit včetně odstranění vady a Kupující – spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě.  O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky, a zasláním Reklamačního protokolu dle čl. 3.3.2.

3.3.2 O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající povinen vydat ve smyslu § 19 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele reklamační protokol, ve kterém uvede:

a) datum a způsob vyřízení reklamace;

b) případné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.3.3 Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

4. PŘÍLOHA REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

4.1 Kontaktujte nás

4.1.1 Před samotným uplatněním reklamace nás prosím kontaktujte na dále uvedené telefonní číslo nebo e-mail, probereme s Vámi nejvhodnější postup.

tel.: +420 296 399 339

e-mail: office@gradinamax.cz

4.2 Reklamace v GradinaMax.cz

4.2.1 Reklamované zboží zasílejte na adresu:

Gradinamax Oksana Wieckowicz

Poland Zgierz, ul. Barwnikowa 10, 95-100

4.2.2 Spolu s reklamovaným zbožím zašlete také vyplněný reklamační list, ve kterém uvedete popis závady (jak se projevuje) a Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

4.2.3 Na shora uvedené adrese je možné vyřídit reklamaci i osobně.

4.3 Lhůta vyřízení reklamace

4.3.1 Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

4.3.2 Lhůta se začíná počítat od následujícího dne po doručení reklamovaného zboží do servisního střediska či prodejci.

4.3.3 Lhůta končí vyřízením reklamace (doručením reklamovaného zboží zákazníkovi).

4.4 Poplatky

4.4.1 S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

4.5 Náklady na dopravu reklamovaného zboží

4.5.1 Úhrada nákladů na dopravu reklamovaného zboží vám bude uznána za těchto podmínek:

a) Reklamace bude oprávněná – nebude se jednat např. o závadu způsobenou mechanickým poškozením apod.

b) Podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží

c)  Písemně doložíte výši nákladů – doklad za uhrazení nákladů na dopravu (podací lístek nestačí, je třeba dodat doklad)

4.5.2 Úhrada bude provedena buď bankovním převodem na Váš účet.

4.5.3 Je možné proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

4.6 Převzetí reklamovaného zboží

4.6.1 Při převzetí zboží pečlivě zkontrolujte, zda je bez viditelného poškození.

4.6.2 V případě poškozeného zboží je dopravce povinen s Vámi sepsat reklamační protokol.

4.6.3 Pokud závadu zjistíte po rozbalení zásilky, neprodleně (do 1 pracovního dne) nás písemně kontaktujte (e-mail office@gradinamax.cz). 

mc visa dhl dpd 123kurier