0

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu GradinaMax.cz

platné a účinné od 9.2.2023

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1Prodávající

1.1.1Internetový obchod GradinaMax.cz je provozován společností GRADINAMAX Sр. z o.o., sídlem ve Świebodzinu (66-200), ul. Jeziorowa 8B lok. 3, Polsko, NIP: 9271967150, REGON: 52045081200000, zapsaná v obchodním rejstříku KRS 0000932566.

1.1.2Kontaktní údaje Prodávajícího:

a)adresa pro doručování písemností:

GRADINAMAX SP. Z O.O.

Ulice JEZIOROWA 8B/3 66-200 ŚWIEBODZIN, Polsko

Adresa skladu:

Przylep-Zakładowa 32

66-015 Zielona Góra, Polsko

b)elektronická adresa: office@gradinamax.cz

c)telefon: +420 296 399 339

1.2 Definice a výklad pojmů

1.2.1Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://gradinamax.cz, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;

1.2.2Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;

1.2.3Kupující – spotřebitel – fyzická osoba (člověk), starší 16 let, která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.2.4Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím (jako prodávajícím) a Kupujícím;

1.2.5Návod – návod k použití a údržbě Zboží, viz čl. 2.6;

1.2.6Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.2.7Obchodní podmínky – Obchodní podmínky internetového obchodu GradinaMax.cz, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.2.8Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu;

1.2.9Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, společnost GRADINAMAX Sр. z o.o., identifikovaná v čl. 1.1;

1.2.10Registrace – vyplnění registračního formuláře, pokud Kupující zvolí možnost provést Registraci a udělí Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů za tímto účelem, je mu vytvořen Zákaznický účet;

1.2.11Zákaznický účet – administrační uživatelské rozhraní vytvořené se souhlasem Kupujícího, specifikované v čl. 7.5 těchto Obchodních podmínek;

1.2.12Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu.

1.3 Obchodní podmínky

1.3.1Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

1.3.2Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.3.3Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

1.4 Možnost archivace Obchodních podmínek

1.4.1Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového obchodu https://gradinamax.cz/podminky-pouziti.

1.4.2Obchodní podmínky jsou Kupujícímu zaslány společně s potvrzením přijetí Objednávky ve formátu PDF nebo jiném vhodném formátu, který umožňuje Kupujícímu archivovat si je v elektronické formě nebo ji se vytisknout. 

1.4.3Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné. Údaje o jednotlivých Objednávkách jsou přístupné Kupujícím, kteří mají Zákaznický účet, v administračním rozhraní Zákaznického účtu.

1.4.4Kupující rovněž může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

2.NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Nabídka Zboží

2.1.1Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím kzaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.2Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1.Obchodních podmínek.

2.1.3Po kliknutí na Zboží uvedeném v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH, nákladů dodání a případných dalších daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, mají-li být Kupujícím uhrazeny, dále způsob a čas dodání Zboží a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2.3. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Objednávka Zboží prostřednictvím Internetového obchodu

2.2.1V případě zájmu o nabízené Zboží je prostřednictvím kliknutí na příslušný symbol (zpravidla „Vložit do košíku“ s vyobrazeným nákupním vozíkem) Kupující uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.

2.2.2Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného Zboží; ceny Zboží se zobrazují jednak jako ceny bez DPH a zároveň jako ceny včetně DPH.  

2.2.3Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

2.3 Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

2.3.1 Automatizovaný systém Prodávajícího neprodleně po doručení Objednávky potvrdí její doručení prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Prodávajícího. V potvrzení doručení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, které jsou uvedeny v čl. 2.2.2 a součástí je i znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy ve formátu PDF nebo jiném obdobném formátu.

2.3.2Automatizované potvrzení přijetí Objednávky Prodávajícím dle čl. 2.3.1 je současně přijetím (akceptací) návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy je Kupujícímu na jím zaslanou e-mailovou adresu doručeno automatizované přijetí Objednávky dle čl. 2.3.1. Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat, protože v takovém případě Kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.3.3Prodávající tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou, jak při uzavírání běžné Kupní smlouvy, tak při sjednávání individuálních podmínek Kupní smlouvy ve smyslu čl. 2.1.3. Toto ujednání je oboustranné, Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.

2.3.4Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (neobvyklé množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku, může Prodávající, požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.3.5Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující se zavazuje kupní cenu uhradit.

2.3.6Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Kupní smlouvy.

2.4 Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

2.4.1Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží spotřebiteli (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

2.4.2Je-li Kupující podnikatelem dle § 420–421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem neužijí a vybraná práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.

2.4.3Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

2.4.4Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.5 Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

2.5.1Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.

2.5.2Kupující jsou oprávněni zvolit si způsob úhrady nabízený Prodávajícím, který umožňuje zejména následující způsoby platby: dobírkou, platba předem převodem na účet (ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije), platba kartou či platba službou PayPal. informace o Prodávajícím nabízených způsobech úhrady kupní ceny jsou Kupujícímu zpřístupněny po uložení Zboží do virtuálního nákupního košíku v části „Způsob platby“. Prodávající může nabízet i jiné způsoby platby, než které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách.

3.DODÁNÍ ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Termín dodání Kupujícímu – spotřebiteli (čl. 3.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

3.1.1Nesjednají-li Kupující s Prodávajícím jiný termín dodání, Zboží, u kterého je uvedeno:

a)že je má Prodávající na skladě (u Zboží je uvedeno „Skladem“), odevzdá Prodávající Kupujícímu do dvou pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy,

b)že je skladem u dodavatele Prodávajícího (u zboží je uvedeno „Skladem u dodavatele), odevzdá Prodávající Kupujícímu do 4 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy,

c)že je nemá Prodávající skladem, (u Zboží je uvedeno „Na objednávku“), odevzdá Prodávající Kupujícímu ve vymezeném termínu na stránkách Internetového obchodu https://gradinamax.cz/doprava-a-platba v závislosti na pěstitelské sezóně, přičemž u konkrétního Zboží je vždy upřesněn interval dostupnosti jednotlivého Zboží.

d)U zboží mohou být uvedeny i jiné termíny dodání, než jsou uvedeny shora v čl. 3.1.1. Prodávající si může s Kupujícím individuálně dohodnout delší termín dodání Zboží,

3.1.2Platí-li Kupující kupní cenu převodem na účet a neuvede-li variabilní symbol, který mu Prodávající sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

3.1.3Období dodání jednotlivých druhů Zboží závisí na agrotechnických termínech a povětrnostních podmínkách, Kupující si proto vyhrazuje právo na změnu termínu dodání Zboží.

3.1.4Prodávající si vyhrazuje právo objednané Zboží nedodat, pokud Zboží není ve vhodném stavu k dodání Kupujícímu, případně pokud z důvodu zásahu vyšší moci není možné Zboží Kupujícímu dodat.

3.2 Způsob dodání a náklady přepravy

3.2.1Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce. Prodávající splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

3.2.2Společně s odesláním Zboží Prodávající odešle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v Objednávce, daňový doklad ke Zboží.

3.2.3Prodávající zasílá Zboží Kupujícímu prostřednictvím dopravců vybraných Kupujícím ze seznamu, který se mu zobrazí v souvislosti s vyplňováním objednávkového formuláře, není-li s Kupujícím dohodnuto jinak. Kupujícímu jsou účtovány přepravní náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši, kterou mu Prodávající sdělí vždy před uzavřením Kupní smlouvy.

3.2.4Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat další Zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.

3.3 Přechod nebezpečí škody na Zboží

3.3.1Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

3.3.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku (§ 2121 a násl.).

3.4 Prohlídka Zboží Kupujícím

3.4.1Kupující je povinen prohlédnout Zboží, a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

3.4.2Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.2.).

4.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

4.1.1Kupující – spotřebitel má právo seznámit se s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, proto může Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů:

a)od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo

b)od převzetí posledního kusu Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal více kusů Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodává samostatně, tj. ve dvou nebo více dodávkách, nebo

c)od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Zboží Prodávajícím dodáváno po částech sestávajících z několika položek nebo částí,

d)ode dne převzetí první dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), je-li v Kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.

4.1.2V případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

4.1.3Kupující – spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku 4.1. je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2; formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem je součástí těchto Obchodních podmínek jako nedělitelná příloha, je možné jej stáhnout, popř. vytisknout a zaslat Prodávajícímu způsobem uvedeným shora v tomto článku. Kupující tak obdrží formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako součást potvrzení doručení Objednávky dle čl. 2.3.1. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu).

4.1.4 Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy,

a)   pokud bylo dodaným Zbožím, popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a Kupující porušil jeho původní obal;

b)   bylo-li předmětem koupě Zboží vyrobené podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného (upraveného) osobním potřebám Kupujícího;

c)    bylo-li předmětem koupě Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby;

d)   bylo-li dodané Zboží vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;

e)   bylo-li Zboží dodáno v zapečetěném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z důvodů ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné Zboží vrátit poté, co Kupující obal porušil.

4.1.5Odstoupil-li Kupující od Kupní smlouvy, je povinen Zboží odeslat nebo odevzdat Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Prodávajícímu, ledaže mu Kupující nabídl, že si Zboží sám vyzvedne.

4.1.6 Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající přijímá na adrese uvedené v čl. 1.1.2. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.

4.1.7 Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

4.1.8 Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

4.1.9 Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Prodávajícím, a to

a)bezhotovostně připsáním na účet, ze kterého Kupující uhradil kupní cenu Zboží, popř. na jiný účet, který sdělí Prodávajícímu v odstoupení, nebo

b)formou refundace na kartu v případě platby prostřednictvím platební karty, nebo

c)poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, pokud s tímto Kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady.

4.1.10Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v čl. 4.1.9 není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, Prodávající obdrží Zboží, nebo než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu zaslal na některou z adres dle čl. 4.1.5.

4.1.11Jestliže Kupující pro účely vrácení Zboží zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve smyslu čl. 4.1.9 pouze ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy Zboží.

4.1.12Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 4.1.4, popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Prodávající, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.

4.1.13Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 4.1 Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

4.2 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

4.2.1Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420-421 Občanského zákoníku.

4.2.2Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.

4.2.3Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

4.2.4V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

5.JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

5.1 Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží

5.1.1Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a)má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě, popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)    se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d)    Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.1.2Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.2 Reklamační řád a práva Kupujícího – spotřebitele v případě výskytu vady Zboží    

5.2.1Přílohou těchto Obchodních podmínek a jeho nedílnou součástí je Reklamační řád, který je rovněž umístěn na těchto stránkách: https://gradinamax.cz/garantia.

5.2.2Reklamační řád obsahuje přehledně práva a povinnosti Kupujících – spotřebitelů v případech, kdy se na Zboží vyskytne vada. Reklamační řád obsahuje zejména následující informace:

A)jaké jsou požadavky na jakost Zboží a jeho bezvadnost,

B)v jaké lhůtě může Kupující – spotřebitel uplatnit svá práva v případě vady Zboží,

C)jaká práva má Kupující – spotřebitel v případě vady Zboží,

D)jakým způsobem reklamovat vadu Zboží.

6.ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

6.1 Odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou Kupujícímu – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem

6.2 Je-li stranou Kupní smlouvy Kupující – podnikatel, odpovídá Prodávající za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy.

7.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1 Osobní údaje

7.1.1Způsob zpracování osobních údajů kupujícího je uveden v samostatném dokumentu „Ochrana osobních údajů na Internetovém obchodu GradinaMax.cz“, který je uveden na stránkách Internetového obchodu a obsahuje mimo jiné informace v rozsahu požadovaném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).  

7.1.2Ke zpracování osobních údajů Kupujícího dochází zpravidla za účelem uzavření a plnění Kupní smlouvy, za účelem plnění právní povinnosti Prodávajícího a z důvodu oprávněných zájmů Prodávajícího, které jsou uvedeny na stránkách „Ochrana osobních údajů na Internetovém obchodu GradinaMax.cz“.

 

7.2 Způsob vyřizování stížnosti Kupujících

7.2.1Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Prodávajícího uvedené v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu.

7.2.2Není-li Kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Prodávajícího, popř. nechce-li vůbec komunikovat s Prodávajícím, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/ . Na zde uvedené adrese nalezne návod, jakým způsobem podat stížnost, kterou může Kupující podat také elektronicky prostřednictvím e-podatelny ČOI na této adrese: http://www.coi.cz/cz/e-podatelna/.

7.2.3Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji se může Kupující obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz.

7.3 Zákaznický účet

7.3.1Zákaznický účet je uživatelské administrační rozhraní provozované Prodávajícím, prostřednictvím kterého se zavazuje registrovanému Kupujícímu poskytnout služby spočívající v automatickém předvyplnění objednávkových formulářů při opakovaných objednávkách, zpřístupnění historie objednávek a případných nároků na slevu. Registrovaný Kupující má prostřednictvím Zákaznického účtu přístup ke svým osobním a kontaktním údajům, může provádět jejich změny a opravy a provést přihlášení/odhlášení odběru newsletterů a obchodních sdělení.

7.3.2Kupující bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7.3.3K Zákaznickému účtu se Kupující přihlašuje zadáním kombinace e-mailové adresy a hesla, které si sám zvolí. Prodávající doporučuje Kupujícím, aby zvolili dostatečně silné heslo, v němž budou kombinovat velká a malá písmena, číslice a zvláštní znaky (např. znaky: + / * =).

7.3.4Kupující je oprávněn kdykoliv svůj Zákaznický účet zrušit. V takovém případě vymaže Prodávající veškeré data a osobní údaje, které Kupující uvedl při Registraci nebo později, jestliže již nejsou potřebné pro účel, pro který byly Prodávajícím shromážděny nebo jinak zpracovány. Ke zrušení Zákaznického účtu dojde automaticky také v případě, kdy Kupující požádá o výmaz svých osobních údajů (uplatní tzv. právo být zapomenut) 

8.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

8.2 Prodávající je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.

8.3  V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

8.4   Možnost mimosoudního řešení sporů

8.4.1 V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách https://adr.coi.cz/csa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

8.4.2Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

8.4.3Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek:

Informace provozovatele internetového obchodu internetového obchodu GradinaMax.CZ – společnosti GRADINAMAX Sр. z o.o. o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (ve smyslu nařízení vlády č. 29/2023 Sb.)

Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo dodáno zboží dle Vaší objednávky v internetovém obchodě  GradinaMax.CZ

1.Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. (lhůta 14 dní začne běžet v závislosti na dni převzetí zboží podle pravidel uvedených níže v bodě 1.2)

1.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni

a)kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo

b)kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední kus zboží (v případě kupní smlouvy týkající se různého zboží objednaného Vámi v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť – ve dvou nebo více samostatných dodávkách), nebo

c)kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část dodávky zboží. (V případě kupní smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí.)

1.3 Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným provozovateli internetového obchodu GRADINAMAX.CZ, kterým je společnost GRADINAMAX Sр. z o.o., sídlem ve Świebodzinu (66-200), ul. Jeziorowa 8B lok. 3, Polsko, NIP: 9271967150, REGON: 52045081200000, zapsaná v obchodním rejstříku KRS 0000932566, tel.: +420 296 399 339, e-mail: office@gradinamax.cz, adresa pro doručování písemností: …. (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2.Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku s Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiná než námi nabízený levnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese …… Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši … Kč.

2.4 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

3.Další informace týkající se odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo zasláno zboží dle této objednávky, jsou uvedeny v čl.

3.1 Obchodních podmínek internetového obchodu GradinaMax.cz. Tato ujednání Obchodních podmínek internetového obchodu GradinaMax.cz nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového poučení.

4.Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na kupující – spotřebitele.